Nastavení standardů

Setting standards

Prvním krokem je vložení standardů. To lze provést manuálně nebo načtením ze souboru.

The first step is the insertion of standards. This can be done manually or by loading the file.

Pro ruční vložení vyplňte řádek "Input standard". První položka je jedinečné jméno (identifikátor) daného standardu. Další čtyři položky jsou hodnoty daného standardu. Vložení provedete tlačítkem "Insert". Pod formulářem se objeví tabulka se všemi vloženými standardy a s medelem.

To manually insert a fill line "Input standard". The first item is a unique name (identifier) of the standard. The next four items are the standard values. Paste, click "Insert". Under the form table appears with all standards and embedded medel.

img

Pro vložení standardů z připraveného souboru proveďte výběr daného souboru a potom potvrďte tlačítkem "Insert". Vložení dat ze souboru smaže veškeré už vložené standardy.

To insert a set of standards make the selection of the file and then confirm by clicking "Insert". Inserted data from a file deletes all have embedded standards.

img

Pokud budete chtít změnit hodnotu některého z vložených standardů, proveďte jeho vložení znovu pod stejným jménem. Půdovní hodnoty budou přepsány novými. Pro smazání daného standardu použijte tlačítko "remove" napravo v tabulce standardů.

If you want to change the value of the embedded standards, please insert it again under the same name. The original values are overwritten by new ones. To delete the standard use the "remove" button in the table to the right standards.

img

V případě, že znáte medel a nechcete ztrácet čas vkládáním standardů, lze medel vložit přímo v řádku "Direct insertion of medel". Vložení způsobí smazání všech dříve vložených standardů.

In the event that you know mean and do not want to waste time loading standards, mean be inserted directly in the line "Direct insertion of mean. Addition will remove all previously inserted standards.

img

Vkládání vstupních dat

Insertion of input data

Dalším krokem je vkládání vstupních dat. Ta jsou organizována do jednotlivých tabulek. Proto musíme nejprve vytvořit alepoň jednu tabulku. To provedeme v řádku "Create table". Do formuláře vložíme jméno, které nám bude jednoznačně identifikovat novou tabulku a vytvoříme ji tlačítkem "Insert".

The next step is inserting the input data. These are organized into separate tables. Therefore, we must first create at least one new table. This is done in the line "Create table". Put the name into a form and create a new table by clicking "Insert". The table name will clearly identify the table from others and must be unique.

img

Pod formulářem se objeví tabulka, prozatím prázdná. Tlačítko "Hide table" slouží k zabalení tabulky do kompaktního řádku. Tlačítko "Delete" nevratně tabulky smaže.

Form appears below the table, yet empty. Click "Hide table" is used to minimalize the table into a single row. "Delete" button deletes the table irreversibly.

img

Data do vytvořených tabulek můžeme vkládat dvojím způsobem. První je ruční vkládání, kdy do řádku "Insert new input" vložíme jedinečné označení daného vstupu v rámci tabulky, čtyři hodnoty a zvolíme do které tabulky chceme vstup přidat. V jedné tabulce nemouhou mít dva vstupy stejné jméno, ale dva vstupy se stejným jménem se mohou nacházet v různých tabulkách.

Data can be insert to tables by two ways. The first way is to manually input. In "Insert new input" indication unique to insert the entry. Next four input values, and then select the table that we want to add input. At one table can have two entries of the same name. Two inputs with the same name may appear in different tables.

img

Druhým způsobem vložení dat je vložení z CSV souboru. Vložení provedeme vybráním souboru a potvrzením tlačítkem "Insert". Vložení dat nezruší stávající data, pouze vloží nová.

The second way is to insert data from a CSV file. Inserting make selecting the file and confirm by clicking "Insert". Inserting data will not delete existing data, but adds to the already inserted.

img

Výstupní data a export dat

Output data and export data

Nyní se můžeme podívat na celý výsledek. Každá tabulka představuje samostatnou sadu vstupů. Má spočítaný vlastní medel a odchylku. Při základním zobrazení se všechny tabulky až na první zobrazí v minimalistickém vzhledu. Plný výpis se zobrazí tlačítkem "Show table", naopak rozbalenou tabulku zabalíme tlačítkem "Hide table".

Now we can look at the whole result. Each table represents a separate set of inputs. Each table has its own calculations mean and variance. In basic view all tables up to the first will be display in a minimalistic view. Full view appears click the "Show table". "Hide table" button switch view back to minimalistic view.

V každé z tabulek nalezneme jednotlivé vstupy. Ty můžeme z tabulky vymazat tlačítkem "Remove". V případě, že budeme chtít změnit některý ze vzstupů, vložíme ho do tabulky znovu se stejným identifikačním jménem. Původní hodnoty budou přepsány a data přepočítána.

In each of the tables, see individual entries. You can delete every input from the table by clicking "Remove". If you want to change some of the inputs, insert it into the table again with the same identifier name. Original values will be overwritten and the data will be recalculated.

Pro získání vypočtených dat ve formátu CSV klikněte na odkaz "export to CSV".

To download the calculated data into your computer click on "Export to CSV". CSV file can be viewed and processed in many programs (OOo Calc, MS Excel, etc.).

img